Antallet af nyregistrerede lastbiler nåede i august det højeste niveau i flere år. Resultatet for august er anderledes for varebilerne, hvor antallet af registreringer gik tilbage.

Der blev indregistreret 838 lastbiler i august 2023, hvilket er det højeste antal i flere år. Antallet af nyregistreringer i august 2023 er 118,2 procent højere end det var i august 2022, hvor der blev indregistreret 384 lastbiler. Dermed kom der 454 flere lastbiler ud på de danske veje i august 2023. Forklaringen på den markante stigning i antallet af lastbiler kan muligvis findes i ny EU lovgivning om takografer.

Den tunge transport spiller en vigtig rolle både i vores handel og i den grønne omstilling, men samtidig er teknificeringen meget bekostelig at omstille sig til, hvilket gør branchen let påvirkelig overfor eksempelvis lovgivning om nye tekniske krav.” siger Mads Rørvig, Adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Mens lastbilssalget oplevede en enorm fremgang i august, tegnede der sig et andet billede for varebilerne. Måneden bød på 2.203 nye varebiler, hvilket er 405 færre varebiler end i samme måned sidste år. Procentvis svarer dette til et fald på 15,5 procent sammenlignet med august sidste år. For året er der indregistreret 16.079 nye varebiler mod 18.509 i samme periode i 2022, hvilket udgør et fald på 13,1 procent for perioden. Positivt er det dog, at faldet for august måned var mindre end det var i juli, samt at andelen af nulemissionsvarebiler er stigende.

Vi glæder os over, at faldet i antallet af nye varebiler var mindre i august, og at der kommer flere elektriske varebiler på vejene. Det stiller samtidig store krav til ladeinfrastrukturen, så der ligger en politisk opgave i at sikre de rette forudsætninger.” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.August bød på færre varebiler

August måned skrev sig ind i den samlede tendens for 2023, hvor antallet af indregistrerede varebiler har ligget på et lavere niveau end sidste år. Der blev således indregistreret 2.203 nye varebiler i august, hvilket er et fald på 405 enheder sammenlignet med august 2022, hvor der blev indregistreret 2.608 varebiler. Faldet i indregistrerede varebiler svarer til en tilbagegang på 15,5 procent og indgår derfor i statistikken, der har vist en negativ udvikling i 2023. Det betyder, at antallet af nyregistrerede varebiler ligger 13,1 procent lavere år til dato sammenlignet med samme periode sidste år.

Forskydninger i varebilernes drivmiddelfordeling

I august måned var der forskydninger i drivmidlernes markedsandele hos varebilerne. Der kunne spores tilbagegange hos drivmidlerne diesel, benzin og milde hybrider på hhv. 3,6, 1,1 og 0,2 procentpoint. Faldet i drivmidlernes markedsandele blev primært erstattet af elektriske og genopladelige plug-in varebiler. De elektriske varebiler gik frem med 4,2 procentpoint. Drivmidlet plug-in hybrid havde mindre fremgange i sin markedsandel og gik frem med 0,2 procentpoint. Til sidst gik de almindelige hybrider 0,5 procentpoint frem i markedsandel og endte med en andel på 2,1 procent. De elektriske varebiler udgjorde i august måned 9,9 procent af nyregistreringerne mod 5,7 i august 2022. Mens de opladelige samt almindelige hybride varebiler opnåede en større markedsandel, gik de resterende kategorier tilbage i markedsandel. Den største drivlinje i august var fortsat diesel, der udgjorde 81,1 procent af nyregistreringerne.

Forskydninger i vægtklasserne

I løbet af august var der mindre forskydninger i vægtklassefordelingen blandt varebiler. Den lette vægtklasse (op til 2.500 kg) og den tunge vægtklasse (over 3.491 kg) gik tilbage med hhv. 1,4 og 0,3 procentpoint i forhold til august 2022. Det betød, at den mellemtunge vægtklasse (2501 - 3.491 kg) frem med 1,7 procentpoint. Denne vægtklasse var også fortsat den mest populære og havde i august en markedsandel på 53,8 procent af nyregistreringerne.

August bød på markant flere lastbiler

August måned bød på intet mindre end 838 nyregistrerede lastbiler på de danske veje, hvilket var 454 flere end august 2022 og en stigning på hele 118,2 procent. Fremgangen i antallet af lastbiler var den største år til dato, der generelt set har været i positiv udvikling, på nær månederne januar og april. Det betyder, at indregistreringerne af lastbiler år til dato ligger 18 procent højere end samme periode sidste år.

En mulig forklaring på, at der kom markant flere nye lastbiler på vejene i august, kan være, at der er et sammenfald mellem antallet af indregistreringer og ny lovgivning om krav til såkaldte intelligente takografer i lastbiler, der anvendes til grænseoverkørsler. Denne regel trådt i kraft d. 21. august, hvilket illustreres i lastbilsalget. Således blev 758 ud af de 838, svarende til 90,05 procent, lastbiler indregistreret mellem d. 1/8 og 20/8. Sammenlignet med de foregående måneder er det en usædvanlig stor procentdel af indregistreringerne, der er foretaget før d. 21. i måneden. En formodet forklaring kan være leveringsudfordringer hos takografproducenterne, hvorfor der har været mangel på antallet af fartskrivere i forhold til antallet af producerede lastbiler.

Finanslovsudspil tilgodeser tungere og grønnere lastbiler, hvilket er både økonomisk- og klimakløgtigt.

I det nye finanslovsforslag lægges der hhv. 125 mio. kr. fra i 2024 og 272 mio. kr. i 2025 og frem til vedligeholdelse af det danske vejnet. Dette er direkte forbundet med en lempeligere lovgivning om lastbilernes tilladte totalvægt, der fremover bliver større og dermed vil slide mere på vejene. Helt konkret vil lovgivningen betyde for vognmændene, at lastbilerne kan læsses med mere og dermed at der kan forventes en større profit. Derudover er der også noget at spare i CO2 regnskabet, hvor færre ture med højere vægt betyder en formindskelse af klimaaftrykket. Derudover øremørkes 100 mio. kr. til grøn tung transport, hvilket lover positivt for at sætte skub i den tunge transports grønne omstilling.

Elektrificering af lastbiler

Også blandt lastbilerne var der i juli forskydninger på drivmiddelfordelingen. Markedsandelen for diesellastbiler faldt med 7,1 procentpoint sammenlignet med august 2022. Diesel var dog fortsat det drivmiddel med den markant største markedsandel, der udgør 90,8 procent blandt nyregistrerede lastbiler. Tilbagegangen i diesellastbilernes andel var til fordel for alle andre drivmidler, men primært de elektriske lastbiler, hvis markedsandel voksede med 4,6 procentpoint, hvilket resulterede i en markedsandel på 6,3 procent i august måned. De resterende tre drivmidler gas, benzin og ukendt gik frem med hhv. 0,6, 0,03 og 1,9 procentpoint.

De tunge lastbiler var mest populære

Der var mindre forskydninger i vægtklassernes markedsandele i august måned, når man sammenligner med august 2022. Den lettere vægtklasse (op til 16 ton) var lidt mere populær i august 2023 og oplevede en fremgang i markedsandelen på 0,9 procentpoint, hvilket betød en samlet markedsandel på 11,1 procent. Markedsandelen for den tunge vægtklasse (over 24 ton) faldt med præcis 0,9 procentpoint. På trods af den lille tilbagegang blev den tunge vægtklasse den mest populære med en markedsandel på hele 63,1 procent. Markedsandelen for den mellemtunge vægtklasse (16-24 ton) var uændret og landede på 25,8 procent af nyregistreringerne.

August måned bød på største stigning i indregistrerede busser i 2023

I august måned blev der indregistreret 65 busser, hvilket var 30 enheder mere end samme måned sidste år, hvor der blev solgt 35 enheder. Antallet af nye busser gik derfor frem i august med 85,7 procent, hvilket er den største procentvise fremgang i busregistreringerne i indeværende år. Dog skal der, som altid, tages forbehold for, at der generelt sælges få enheder og at salg ofte sker i større partier, hvorfor der kan være store månedlige udsving.

Pressefoto

Klik her

Kildeangivelse

Gengivelse af pressemeddelelsens tekstindhold bedes kildeangivet: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistikker bedes kildeangivet: Bilstatistik.dk


Analyse af det samlede bilsalg

Denne analyse indeholder statistik og kommentarer om salget af varebiler, lastbiler og busser.

Pressemeddelelse om personbilsalget i august finder du her.

Yderligere oplysninger

Fakta 

De Danske Bilimportører er brancheorganisation for bilproducenternes repræsentation i Danmark. Vi repræsenterer alle nye biler (person-, vare- og lastbiler samt busser) som anskaffes i Danmark og de omfatter selvsagt alle teknologierne – el, brint, hybrider, diesel, benzin, gas. 

Kildeangivelse

Gengivelse af tekst: De Danske Bilimportører

Gengivelse af tal og statistik bedes kildeangivet: bilstatistik.dk