I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår i Danmark nogensinde.

Bilsalget i december samt hele 2016

I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde.
Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et
kalenderår i Danmark nogensinde. Det er 7,4 % højere end 2015, der også var et
rekord år. Faktisk er 2016 det syvende år i træk med et salg højere end året før, og
de seks seneste år har bilsalget været højere end nogensinde tidligere.

Salget af varebiler satte ligeledes rekord med 36.619 solgte varebiler i 2016, som er
et plus på 12,8% i forhold til sidste år, og det er det højeste siden 2008.
Salget af lastbiler blev med 5.099 enheder ligeledes særdeles fint, og 7,2% højere end
2015 og det højeste tal siden 2008.

I 2016 var der ligeledes rekord mange personbiler på privatleasing. Andelen af
privatleasing er steget fra 12% i 2013 til 30% i 2016 af de leasede biler, og i absolutte
tal fra ca. 5.000 i 2012 til rundt 30.000 i 2016. På det samlede marked til private
udgør leasing nu 22%.

Personbiler
Salget af personbiler blev i december på 19.394, som er 7,4% bedre end måneden
før, og 5% højere end året tidligere. Det samlede antal solgte biler kom for anden
gang over de magiske 200.000, og helt præcist op på 222.924. 2016 er således det
bedste år nogensinde.
Der har været stigning i bilsalget for syvende år i træk, hvoraf
de seks seneste har været absolutte rekorder (1986 er med 169.386 det syvende
bedste salgs år). 2016 blev samlet set 7,4% højere end 2015.
Hos De Danske Bilimportører mener man, at stigningen skyldes flere faktorer:

’Vi ser fortsat et lavt renteniveau, en generel stigning i reallønnen, en mindre stigning
i beskæftigelsen, og dermed et behov for arbejdskraftens mobilitet, og ikke mindst har
der været en generel høj tillid blandt forbrugerne, og forbrugertillidsindikatoren har
været positiv om end lidt faldende gennem efteråret. Det er alle ting, der har været
med til at sikre et højt bilsalg igen i år.’ Udtaler adm. direktør Gunni Mikkelsen.

Endvidere har der indenfor de sidste 12 måneder været to reduktioner af bilafgifterne.
I 2015 blev den højeste afgiftssats reduceret fra 180% til 150%, og i 2016 kom en
mindre reduktion idet det såkaldte skalaknæk blev forhøjet, således at færre biler
kommer til at betale den højeste afgiftssats. Det er ikke blot historisk, det har også
bidraget til en øget interesse for bilkøb. Gunni Mikkelsen fortsætter:

’Hos Bilimportørerne glæder vi os over det meget fine resultat for året og ikke mindst
den positive udvikling, som vi nu har set gennem flere år. Vi er overbeviste om at
tilliden hos forbrugerne og erhvervslivet har været afgørende for den efterspørgsel
som vi har set, og vi tror på en fortsat høj efterspørgsel.’

Tabellen nedenfor viser antallet af biler i de enkelte segmenter i 2016 og 2015 samt
den procentvise andel af bilmarkedet.

Tendenserne i efterspørgslen, som vi har set de senere år, holder ved. De to mindste
segmenter (mikro og lille) er aftagende i andel, mens mellemklassen og de store biler
er stabile, endog med en lille pil op, og den store vækst ser vi i SUV segmentet, hvor
også de mange såkaldte crossovers er kategoriseret. Der er også tale om en mindre
vækst blandt større familiebiler i MPV klassen.
Det samlede billede er således, at de
danske bilkøbere har anskaffet sig lidt større biler, men at vi fortsat kører rundt i
markant mindre biler end i vores nabolande.
De høje danske bilafgifter resulterer dog fortsat i at danskerne kører i biler, som er
markant mindre end i vores nabolande og i øvrigt er udbredelsen af miljørigtig
teknologi og sikkerhedsudstyr fortsat meget lav i Danmark.

’Vi tror ikke, at danskerne reelt ønsker sig mindre biler og mindre sikkerhedsudstyr
end borgerne i vores nabolande. Det er alene et spørgsmål om, at vi har markant høje
bilafgifter, og de virker forvridende på valget mellem mikrobiler og familiebiler. De
seneste reduktioner af afgiften går naturligvis i den rigtige retning, men reelt har vi
behov for en reform af afgifterne med udgangspunkt i nogle mere målrettede kriterier
end de nuværende. Med en intelligent reform kunne langt flere køre i en lidt større bil
med bedre sikkerhedsudstyr og det uden at belaste miljøet yderligere. ’ siger Gunni
Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

Forskellige drivmidler og teknologi

Efter nogle år med stigning i antallet af solgte elbiler, gik markedet næsten helt i stå i
2016. Det skyldes at loven om afgiftsfritagelse for elbiler udløb ved udgangen af
december 2015. Det medførte et ekstraordinært salg i slutningen af sidste år, og et
markant fald i 2016. Således blev der i 2016 blot solgt 1.312 mod 4.329 og 1.561 i
hhv. 2015 og 2014.
Bestanden af elbiler voksede dog en smule i løbet af året – ultimo december 2014 var
der 2.906 stk., i 2015 7.832, og ultimo 2016 8.430 elbiler på de danske veje.

’De afgifter som blev pålagt elbilerne fra januar 2016 har været ødelæggende for
salget, og der kommer yderligere afgifter på fra i år og frem til 2020. Den tidligere
afgiftsfritagelse fungerede ikke optimalt, og de nuværende afgifter fungerer heller
ikke. Vi mener at den eneste rigtige model er en samlet reform af afgifterne, hvor vi
beskatter ud fra bilens CO2 udledning og vægt, i stedet for som i dag ud fra bilens
værdi. Kun på den måde kan vi sikre mere miljørigtige biler, og i øvrigt også mere
sikre biler.’ siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

Miljøbiler er ikke blot elbiler. Vi anser alle biler med en lav emission og ny teknologi,
som miljøvenlige. Der forventes på internationalt plan en betydelig vækst i salget af
de såkaldte plug-in hybridbiler, dvs. biler som både kører på el og benzin. I Danmark
går det godt for de alm. hybridbiler, og salgsudviklingen er de seneste tre år gået fra
1.300 i 2014 til 2.600 i 2015 og knap 6.500 i 2016. For de mest miljørigtige plug-in
hybridbiler går det fremad, men slet ikke som det burde – fra 80 stk. i 2014 til 420 i
2015 og knap 550 i 2016. Udbuddet af plug-in hybridbiler vokser, men de har det
rigtig svært i Danmark pga. afgiftssystemet, der ikke tilgodeser miljørigtige biler.

’Den lov som pålagde elbilerne indfasning af afgift fra januar 2016 ændrede også
afgiftsforholdene for plug-in hybridbilerne, og da afgiften stiger de kommende år, får
Danmark ikke glæde af det kommende store udbud af mere miljørigtige biler – biler
som kan løse danskeres transportbehov, da de har lang rækkevidde og samtidig er
meget miljøvenlige. Igen efterlyser vi en samlet reform af bilafgifterne, så vi i
Danmark også kan få glæde af den nye miljøvenlige teknologi, som vi ser komme fra
fabrikkerne den kommende tid.’ siger Gunni Mikkelsen, Direktør for De Danske
Bilimportører.

Teknologien indenfor brintbiler er fortsat ny, og mulighederne for tankning fortsat
begrænset. Uagtet at de fortsat er fritaget for afgift og faktisk faldet i pris, er
udbredelsen yderst begrænset. Således er der kun blevet solgt ca. 50 biler de seneste
to år, heraf de 15 i 2016.

Mere end 99% af de nye biler anvender benzin eller diesel som brændstof. Kun i 2015,
da salget af elbiler var meget højt, faldt andelen af benzin og diesel til lidt over 97%.
Der har de seneste 12-18 måneder været megen debat om dieselbiler, men deres
andel er ikke faldet. Faktisk steg andelen af dieselbiler fra 31 til knap 36% af alle
solgte biler i 2016. Den nok væsentligste årsag er at benzin er mest udbredt i de
mindste biler og danskerne har reelt købt lidt større biler, hvor diesel er mere udbredt.

Ejerskab og køb

Tidligere købte danskerne altid deres bil for egne eller lånte penge. De seneste år har
udbredelsen af leasing været meget omtalt, og udbredelsen er fortsat stigende.
Samtidig kom der i 2016 også nye former for ejerskab, bl.a. bilabonnement, hvor man
løbende får skiftet sin bil eller endog kan skifte mellem typer af biler. 2016 blev også
året for lanceringen af rent online bilkøb, dog i første omgang en enkelt model, men et
koncept som vil blive mere udbredt.

Erhvervene har i mange år leaset deres biler, og i de seneste år er også privatleasing
blevet meget udbredt. Leasingen er generelt set vokset fra 26% i 2013 til at udgøre
42% af alle de nye biler i 2016. Heraf gik de 70% i 2016 til erhvervene og de 30% til
privatleasing.

Privatleasingen er vokset fra at udgøre 5% af det private marked i 2012 til at udgøre
22% i 2016.
Helt overordnet er leasingandelen mindst blandt de mindste biler og størst for de
større. Samtidig er privatleasing størst for de mindste biler og mindst for de største.
Blandt mikrobilerne i A segmentet er det kun 19% der leases, heraf 51% som
privatleasing, mens det blandt de mellemstore og store biler i C og D segmenterne er
hhv. 53- og 73% som leases, heraf henholdsvis 65 og 84% til erhvervene.
Leasing er stort for nye biler, men de fleste biler ejes forsat på traditionel vis. I
Danmark findes der knap 2,5 mio. personbiler i vognparken, men blot de 264.000 er
leasede, heraf knap 54.000 af private, mens ca. 210.000 til erhverv.

Varebiler

2016 blev ligeledes rekord for salget af varebiler. Det blev til 36.617 i 2016, hvilket er
et plus på 12,8% i forhold til året før, og det højeste siden 2008. Salget i december
blev på 3.192 biler, hvilket er 8,7% over november, men 3,8% under december sidste
år.
De mindre varebiler (under 2.500kg totalvægt og 50% afgift), udgjorde for hele 2016
13.707 stk. ca. 37% af de solgte varebiler, og segmentet er vokset med ca. 1,8% i
2016, altså mindre end varebilssegmentet som helhed.
De øvrige varebiler fordeler sig
med ca. 16.612 i segmentet 2.501-3.490kg totalvægt og udgjorde dermed 46% af
varebilerne, og med en vækst på 22% også den største vækst blandt varebilerne.
6.299 varebiler blev registreret på B-kørekortets maksimale 3.500kg, det svarer til
17% af alle varebilerne. Også disse store varebiler bidrog med 18% betydeligt til den
samlede vækst.
Kun en mindre del af varebilerne anvendes til privatkørsel, og denne del ligger
nogenlunde stabilt. Knap 10% af bilerne blev registreret til private og dermed på de
såkaldte papegøjeplader. Hertil skal naturligvis lægges den del af de firmaejede
varebiler, som er på papegøjeplader og delvis anvendes til personbefordring. Det
vurderes at være et tilsvarende antal biler.

Leasingandelen er de seneste fem år vokset fra knap 60% til i 2016 at udgøre 70%.

’Der er en klar stigende tendens i efterspørgslen fra erhvervslivet gennem de seneste
år og stor interesse for at anskaffe ny varebil, det er udtryk for et fortsat højt
aktivitetsniveau samt et behov for løbende at udskifte bilparken til det mest moderne
og effektive.’ fremfører Gunni Mikkelsen.


Drivmidler

Varebiler kører primært på diesel, og de seneste tre år har andelen af diesel i de nye
varebiler været 92-95% og de øvrige stort set på benzin. Af alternative brændstoffer
har der været solgt ganske få, således mellem 50-100 som elbiler og 5-30 på gas.

Lastbiler

Salget af lastbiler blev med 5.099 enheder i 2016 ligeledes rigtig godt, og 7,2% højere
end 2015 og det højeste i de siden 2008.
Tallet alene for december blev på 444, hvilket er noget over november på 429, og
35% højere end i december sidste år, således et meget fint lastbilsalg gennem året.
Det er meget positive tal og en fortsat positiv udvikling, men langt fra salgstallene før
2008, der var i størrelsesordenen 6-7000 enheder.
Langt hovedparten af lastbilerne, knap 90%, var store lastbiler med en totalvægt på
over 16 tons.

Bussalget

Bussalget blev i 2016 betydeligt over året før. I 2016 744 mod 550 i 2015 og gik
således 35 % frem. Det er betydeligt over gennemsnittet de seneste 5 år. Vi skal helt
tilbage til 2008-10 for at se tilsvarende niveau for bussalget.

Forventninger til 2017

’Selv efter flere år med rekorder har vi hos De Danske Bilimportører generelt positive
forventninger til det nye år. Vi tror på et personbilssalg i knap samme størrelsesorden
som i 2016. Forbrugerindikatoren har været lidt vigende, men der er en forventning
om at økonomien bliver lidt bedre, derfor tror vi fortsat på en stor interesse for biler.’
siger Gunni Mikkelsen, Direktør for De Danske Bilimportører.

2017 kommer til at byde på mange spændende nye ting i branchen. Der har været
mange ændringer i ejerskab gennem nogle år, og en større andel af privatleasing,
samt abonnements løsninger på selve bilen og rent online køb af bilen med få klik på
nettet.
Men det er ikke kun køb og ejerskab, der vil komme til at ændre sig. Måden vi
transporteres på, vil også ændres. Nye teknologier gør det muligt at finde og dele
biler, og med de seneste lovændringer af færdselsloven, kommer vi i 2017 til at se de
første tests med selvkørende biler på vejene. På sigt vil det betyde en ændring i den
måde vi kommer fra A til B på.
Gunni Mikkelsen fortsætter:

’Det er en spændende tid at følge bilindustrien, der
kommer mange nye teknologier og muligheder, og vi skal sikre at også de danske
bilister og hele samfundet får glæde af de nye muligheder.’

Generel Top 20 og Top 10 lister

I bilagene finder du overordnet Top 20 over mest solgte modeller i 2016, samt Top 10
lister for personbiler pr. segment samt for varebilssalget.

Yderligere oplysninger
Direktør, Gunni Mikkelsen, tlf. 3136 1041 eller gmi@bilimp.dk