Om De Danske Bilimportører 

De Danske Bilimportører er brancheorganisationen for bilimportører i Danmark. Vores primære opgave er at varetage vores medlemmers interesser samt at facilitere intelligente løsninger for deres aktiviteter på det danske marked.

Det sker blandt andet ved, at vi leverer forskellig viden om bilbranchen, operationelle løsninger, samt at vi fungerer som talerør overfor regering, Folketing, ministerier og andre offentlige myndigheder samt ikke mindst medierne og andre relevante organisationer.

Her på siden kan du læse mere om vores funktioner og opgaver, vores historie og organisation.


Sekretariat

Sekretariatet er en lille, professionel enhed, der står for de daglige opgaver på alle felter. Foruden selve sekretariatet anvendes konsulenter, rådgivere og ikke mindst faglige udvalg med deltagelse af medlemmernes specialister.

Se de ansatte hos De Danske Bilimportører her.


Hvilke opgaver løser vi?

De Danske Bilimportører er en førende leverandør af viden om bilbranchen. Vi arbejder inden for 3 primære områder: Politik og meningsdannelse, brancheløsninger og medlemssager.

Politik og meningsdannelse

 – Vi fungerer som talerør for vores del af bilbranchen

 • Er officiel høringspart i forhold til ny lovgivning
 • Er repræsentant i brancherelaterede råd, nævn og udvalg
 • Deltager i samfundsdebatten og er aktive i medierne
 • Er dansk repræsentant i internationale bilimportør- og bilproducentorganisationer

Brancheløsninger

 – Vi organiserer og forhandler praktiske løsninger på de opgaver som er fælles for vores medlemmer

 • Faciliterer udvikling og tilbyder IT-løsninger specielt indenfor statistik og systemer til indregistrering samt databehandling i forhold til myndighederne
 • Genbrugs- og miljøløsninger relateret til produktansvar for udtjente biler
 • Kursusvirksomhed indenfor markedsføring, persondata, bilstatistik mv.


Medlemssager

 – Vi assisterer vores medlemmer i rigtig mange forhold relateret til deres operationelle opgaver

 • Vi fører sager af principiel betydning for branchen
 • Vi afklarer og fortolker lovgivning og styresignaler
 • Vi yder generel og juridisk rådgivning af medlemmerne
 • Vi formidler nye love og bekendtgørelser til medlemmerne


Historie

Arbejdet går helt tilbage til begyndelsen af det 20.århundrede, men selve organisationen blev stiftet i 1940 og hed indtil foråret 1997 "Automobil Importørernes Sammenslutning". Foreningens mål er - og har gennem alle årene været - at opnå størst mulig indflydelse på de beslutninger, der vedrører den danske bilbranche og samtidig fungere som bilbranchens talerør over for regeringen, Folketinget, offentlige myndigheder, andre brancheorganisationer og den danske befolkning i øvrigt. For sammen at skabe løsninger på fælles udfordringer inden for rammerne af den gældende lovgivning.

De Danske Bilimportører varetager interesserne for en branche, der har gennemgået en rivende udvikling over årene, og som står overfor - om end muligt - endnu større forandringer. Der er stor offentlig fokus på vores område fordi:

 • Bilen er et centralt omdrejningspunkt for langt størstedelen af de danske familier, de erhvervsdrivende og alle offentlige myndigheder. Bilen er derfor et nødvendigt transportmiddel for at sikre en optimal mobilitet i danskeres hverdag.
 • Antallet af personbiler i den danske bilpark er steget støt over de seneste 50 år, og som en naturlig konsekvens af dette har bilen indtaget en større rolle i samfundet. I 1963 bestod bilparken af 605.486 biler, og i 2019 var antallet ca. 3,1 mio., heraf knap 2,6 mio. personbiler, 380.000 varebiler, 43.000 lastbiler, 9.000 busser samt 10.100 autocampere.
 • Bilejerne leverer stadig flere og flere penge til statsbudgettet som følge af løbende stigninger i bilafgifterne. I 1963 blev der indregistreret knap 74.000 nye biler, og dette gav statskassen ca. 700 mio. kroner i registreringsafgift. Til sammenligning blev der i 2019 indregistreret knap 259.000 nye person- og varebiler, og herfra fik statskassen knap 22 mia. kroner i registreringsafgift. 

Derfor har De Danske Bilimportører også i dag en vigtig rolle at spille.


Vores holdninger

De Danske Bilimportørers mission er at yde en højt kvalificeret rådgivning til organisationens medlemmer. Samtidig arbejder vi aktivt på at fremme de danske bilimportørers vilkår og sikre størst mulig indflydelse på de politiske beslutningsprocesser ud fra følgende målsætninger:

 • Anskaffelse af nye biler skal ske med udgangspunkt i det reelle transportbehov og ikke i afgiftstænkning
 • Danske bilimportører skal have samme konkurrencevilkår som bilimportører i andre EU-lande
 • Registreringsafgiften skal reformeres, så vi opnår:
  • En bilafgift uden noget værdielement
  • Bilafgiften bør gøres løbende
  • En lavere bilbeskatning

Læs mere om vores forslag til en reform af bilafgifterne i dokumentet ”Bedre biler på de danske veje”, der indgående beskriver principper for nye og fremtidssikrede bilafgifter i Danmark – et oplæg udarbejdet og fremsat i tæt samarbejde med FDM og Bilbranchen i DI.


Bestyrelsen

De Danske Bilimportørers øverste myndighed er generalforsamlingen, denne vælger en bestyrelse som er den løbende sparringspartner for sekretariatet. Bestyrelsens primære opgaver er at fastsætte mål, rammer, retningslinjer og prioriteringer samt føre tilsyn med foreningens økonomi.

Bestyrelsen består pt. af følgende personer:

 • Adm. direktør Ulrik Drejsig, Semler Gruppen A/S, formand
 • Adm. direktør Niels Berthelsen, Nic. Christiansen Gruppen A/S
 • Adm. direktør Mogens Lyngsø, Kia Import Danmark A/S
 • Adm. direktør Jan Askholm, BMW Danmark A/S
 • Adm. direktør Frank Skjærbæk Pedersen, Ford Motor Company Danmark A/S
 • Adm. direktør Marcus Holm, Scania Danmark A/S


In English


Kontakt os

Ønsker du at komme i kontakt med os, kan du gøre det ved at benytte nedenstående link.

Kontakt DBI